top of page

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że korzystanie z Parkingu może powodować przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami („Dane”, „Dane osobowe”).

Administratorem Danych Osobowych jest Net Parking Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Dane osobowe przewarzane są z zachowaniem środków bezpieczeństwa, stosownie do wymogów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach:

- świadczenia usług parkingowych,

- najmu miejsc parkingowych,

- stosowania monitoringu wizyjnego,

- postępowań reklamacyjnych,

- rozliczeń za usługi parkingowe,

- wystawiania faktur za usługi parkingowe,

- marketingowych, o ile podstawą prawną ich przetwarzania będą dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dodatkowo, Dane Osobowe mogą być wykorzystywane w celach statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane Osobowe przechowywane będą wyłącznie przez niezbędny okres do prawidłowej realizacji powyżej wskazanych celów, a po ich zrealizowaniu, przez okres wymagany obowiązkami, jakie nakładają na administratora danych przepisy prawa (w szczególności przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony zobowiązań). Odbiorcami Danych Osobowych mogą być pracownicy Spółki, w zakresie, w jakim może być to związane ze świadczeniem usług parkingowych, w tym rozliczeniami i fakturowaniem. Dodatkowo Dane Osobowe mogą być udostępniane: VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves

 05201 Slovakia, Delta Defence Sp. z o.o. Al.Armii Krajowej 220, 43-300 Bielsko-Biała  w związku z obsługą techniczną systemów parkingowych.

W związku z działaniami marketingowymi odbiorcami Danych mogą być wybrani pracownicy Spółki, agencje reklamowe lub podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim brałyby udział w akcjach marketingowych Spółki.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich Danych Osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych, w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Celem realizacji opisanych uprawnień prosimy o przesłanie wiadomości na adres: Net Parking Sp z o.o., ul. Przyrzecze 1J/2, 03-107 Warszawa.

 

Podstawę przetwarzania Danych Osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Z niniejszą klauzulą mogą się Państwo zapoznać również pod adresem: www.netparking.pl

bottom of page